Protecció de dades personals en virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, li fem saber que les seves dades personals, que poden estar en aquest comunicat, estan incorporats en un fitxer automàtic, responsabilitat del Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la informació dels nostres serveis. Aquestes dades no es transmetran a terceres persones.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o ocupació, pot dirigir-se a: Cruïlla N-152 amb N-260, 17520 de Puigcerdà, o bé enviar un correu electrònic a: info@cerdanya.org

X